• بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 254.5

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 41

 • طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 14

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 10

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 9.5

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 5