• بهره برداری

  تعداد پیشنهاد : 38.34

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  تعداد پیشنهاد : 2

 • حوزه مدیریت

  تعداد پیشنهاد : 2

 • 1

  تعداد پیشنهاد : 0.66