• بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 406.1

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 41

 • طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 20

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 12

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 12

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 6.5

 • 1

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1.65

 • مالی و پشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 0.26