• بهره برداری

  تعداد پیشنهاد : 123.34

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  تعداد پیشنهاد : 25

 • 7

  تعداد پیشنهاد : 20

 • منابع انسانی

  تعداد پیشنهاد : 12

 • حوزه مدیریت

  تعداد پیشنهاد : 7

 • مالی و پشتیبانی

  تعداد پیشنهاد : 1

 • طرح و توسعه

  تعداد پیشنهاد : 1

 • 1

  تعداد پیشنهاد : 0.66