• بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 140

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 30

 • طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 6

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 4

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 3

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 2