• طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 27.58

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 19.14

 • بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 15.19

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 13.95

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 2.836

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.562

 • مالی و پشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.379

 • 1

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 0.287