• برنامه ریزی و تحقیقات

  نرخ مشارکت : 29.78

 • بهره برداری

  نرخ مشارکت : 7.365

 • منابع انسانی

  نرخ مشارکت : 6.521

 • حوزه مدیریت

  نرخ مشارکت : 3.571

 • طرح و توسعه

  نرخ مشارکت : 1.724

 • 7

  نرخ مشارکت : 1.538

 • مالی و پشتیبانی

  نرخ مشارکت : 0.684

 • 1

  نرخ مشارکت : 0.288