• برنامه ریزی و تحقیقات

    نرخ مشارکت : 12.82

  • بهره برداری

    نرخ مشارکت : 3.071

  • مالی و پشتیبانی

    نرخ مشارکت : 1.388