• طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 27.58

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 21.27

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 20.93

 • بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 19.17

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 4.929

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.562

 • مالی و پشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.379

 • 1

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 0.288