• طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 18.96

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 17.02

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 11.62

 • بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 11.06

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 2.836

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.562