• برنامه ریزی و تحقیقات

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 10.63

 • بهره برداری

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 7.826

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 6.976

 • طرح و توسعه

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 3.448

 • 7

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.562

 • حوزه مدیریت

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.418