• بهره برداری

  نرخ مشارکت : 2.739

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  نرخ مشارکت : 2.127

 • حوزه مدیریت

  نرخ مشارکت : 1.408

 • 1

  نرخ مشارکت : 0.288