ورود به سامانه

آمار خلاصه   شرکت برق منطقه ای خراسان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 3.370 2.100 0.19 6.130 1.050 0.03 28.78 13.78 31.00 7.770 - - 480.0 4479. 798 99
سال جاری 0.060 0.340 0.03 3.200 0.240 0.01 11.86 19.44 1.00 6.250 80.00 1359 71.00 144.0 36 2

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0