آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 3.020 0.000 0.23 6.720 0.000 3.58 29.15 14.20 28.00 5.840 0.000 0 3838. 0 84
سال جاری 0.280 0.000 0.44 9.530 0.000 12.07 36.44 9.560 0.000 0.000 0.000 323 502.0 100 2

این سامانه دانش بنیان محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0