• بهره برداری

  تعداد پیشنهاد : 266.53

 • حوزه مدیریت

  تعداد پیشنهاد : 12

 • مالی و پشتیبانی

  تعداد پیشنهاد : 10.24

 • امور انتقال نیروی جنوب

  تعداد پیشنهاد : 7.5

 • طرح و توسعه

  تعداد پیشنهاد : 4.06

 • م ط و ت

  تعداد پیشنهاد : 3.87

 • م م ا

  تعداد پیشنهاد : 2.5

 • دفتر بازار برق

  تعداد پیشنهاد : 1

 • منابع انسانی

  تعداد پیشنهاد : 0.5

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  تعداد پیشنهاد : 0.4