• دفتر بازار برق

  نرخ مشارکت : 100

 • امور انتقال نیروی جنوب

  نرخ مشارکت : 50

 • م م ا

  نرخ مشارکت : 25

 • طرح و توسعه

  نرخ مشارکت : 24

 • بهره برداری

  نرخ مشارکت : 14.82

 • مالی و پشتیبانی

  نرخ مشارکت : 10.95

 • م ط و ت

  نرخ مشارکت : 9.523

 • حوزه مدیریت

  نرخ مشارکت : 3.921

 • منابع انسانی

  نرخ مشارکت : 3.125

 • برنامه ریزی و تحقیقات

  نرخ مشارکت : 2.564